කලිසම අස්සට ගිය මැජික්!!! (mind blowing magic tricks)

https://www.youtube.com/watch?v=mH4IJczYr9o&feature=youtu.be