අගොස්තු 18 රාහු කේතු ග්‍රහ මාරුව ඔබට කොහොමද?

ප්‍රවිණ ජොතිර්වේදී මිල්ටන් දරවත්ත මේ ග්‍රහ මාරුව පිළිබදව විග්‍රහ කරන අයුරු නරඹන්න. (Astrologer Milton Darawatha)

ඔබේ ලග්නයට අදාල Link එක බලන්න – අගොස්තු 18 රාහු කේතු ග්‍රහ මාරුව ඔබට කොහොමද?

මේෂ ලග්නය – Aries – https://youtu.be/bLSB8cTWWlo
වෘෂභ ලග්නය – Taurus – https://youtu.be/qM67hTFdbYs
මිථුන ලග්නය – Gemini- https://youtu.be/UCu86OnavBg
කටක ලග්නය – Cancer –https://youtu.be/rar14q_qtsA
සිංහ ලග්නය – Leo- https://youtu.be/tdgZG7zCLcM
කන්‍යා ලග්නය – Virgo – https://youtu.be/doIlMyWLF5U
තුලා ලග්නය – Libra- https://youtu.be/8g_z6629MeQ
වෘශ්චික ලග්නය – Scorpio- https://youtu.be/pPE5DJJe2is
ධනු ලග්නය – Sagittarius – https://youtu.be/hFMWhToMnNY
මකර ලග්නය – Capricorn – https://youtu.be/2f0t-jLzbwg
කුම්භ ලග්නය – Aquarius- https://youtu.be/c0sOUZL9YU4
මීන ලග්නය – Pisces- https://youtu.be/0fC-s6dv6pE

Subscribe Our Youtube Channel අපේ නාළිකාව Subscribe කරන්න. තොරතුරු එසැනින් දැනගන්න.
????????????????????????????????????????????????
https://www.youtube.com/channel/UCTzDQMlRqF1rS90gQWb3OyA
#lka #Srilanka #Astrology #2017